Loading Events

Dear Colleague,

We are delighted to announce the Welsh Digital Twin Conference, which will be held at Bangor University on 19th September 2024. We invite you to submit a one-page abstract for poster presentations. High-quality abstracts will be selected for oral presentation during the workshop. The proposed topics, which are of utmost importance, include but are not limited to:

 

Topics of interest:

 

All issues leading to a digital twinning approach are welcome. They include (a) Integration of measure data into a platform, (b) Sparse to comprehensive data, (c) Real-time digital twins, (d) Data and physics-driven digital twins, (e) AI-physics interface, (f) Inverse modelling, (g) Integration of socioeconomic factors into digital twins, (h) digital twin demonstrations, (i) commercial interests in regional digital twins, (j) conversion of DT insights into human interpretable form.

 

For further details on topics and sectors, refer to www.wdtn.cymru

 

Format: 1-page A4 size PDF. Please follow the formatting instructions provided in the abstract template.

MS-Word template for the abstract can be found here : Abstract_template_WDTN 2024

 

Submission: https://cmt3.research.microsoft.com/WDTNAC2024/Submission/Index

Deadline : 15th July 2024.

 

Fees: £50 (£25 for Students)

 

Definition: Digital twinning, a concept of significant importance in our digital age, is a platform in which a physical entity and its virtual counterpart influence each other continuously until the influence on the physical entity leads to a desired outcome.

Yours sincerely,

WDTN team


Annwyl Gydweithiwr,

Mae’n bleser gennym gyhoeddi Gweithdy Gefeilliaid Digidol Cymraeg, a gynhelir ym Mhrifysgol Bangor ar 19eg o Fedi 2024. Rydym yn eich gwahodd i gyflwyno crynodeb un dudalen ar gyfer cyflwyniadau poster. Bydd crynodebau o ansawdd uchel yn cael eu dewis ar gyfer cyflwyniad llafar yn ystod y gweithdy. Mae’r pynciau arfaethedig, sydd o’r pwys mwyaf, yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i :

 

Pynciau o ddiddordeb:

Croesewir pob mater sy’n arwain at ddull gefeillio digidol. Maent yn cynnwys (a) Integreiddio data mesur i lwyfan, (b) Data gwasgaredig i ddata cynhwysfawr, (c) Gefeilliaid digidol yn y presennol, (d) Gefeilliaid digidol sy’n cael eu gyrru gan ddata a ffiseg, (e) rhyngwyneb AI-ffiseg, ( f) Modelu gwrthdro, (g) Integreiddio ffactorau economaidd-gymdeithasol i efeilliaid digidol, (h) arddangosiadau gefeilliaid digidol, (i) buddiannau masnachol mewn gefeilliaid digidol rhanbarthol, (j) trosi mewnwelediadau DT yn ffurf y gellir ei dehongli gan ddyn.

 

I gael rhagor o fanylion am bynciau a sectorau, ewch i www.wdtn.cymru

 

Fformat: PDF 1-tudalen maint A4. Dilynwch y cyfarwyddiadau fformatio a ddarperir yn y templed crynodeb.

Mae templed MS-Word ar gyfer y crynodeb i’w weld yma : Abstract_template_WDTN 2024

 

Cyflwyniad: https://cmt3.research.microsoft.com/WDTNAC2024/Submission/Index

Dyddiad Cau: 15 Gorffennaf 2024.

 

Ffioedd: £50 (£25 i fyfyrwyr)

 

Diffiniad: Mae gefeillio digidol, cysyniad o bwysigrwydd sylweddol yn ein hoes ddigidol, yn blatfform lle mae endid corfforol a’i gymar rhithwir yn dylanwadu ar ei gilydd yn barhaus nes bod y dylanwad ar yr endid corfforol yn arwain at ganlyniad dymunol.

 

Yr eiddoch yn gywir,

Tîm WDTN